Informacje
Ostrze?enie meterologiczne nr 69
Ostrze?enie meterologiczne nr 69Obszar Pomorskie i powiat elbl?ski
Wa?no?? od godz. 14:00 dnia 28.07.2012 do godz. 09:00 dnia 29.07.2012
Przebieg Przewiduje si? wyst?pienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas kt?rych opady deszczu wynios? od 10 do 20 mm, lokalnie oko?o 30 mm. Prognozowane porywy wiatru od 70 do 90 km/h. Burze b?d? wyst?powa?y od godzin popo?udniowych, mog? si? utrzymywa? tak?e w nocy, szczeg?lnie w strefie nadmorskiej. Najwi?ksze nat??enie zjawisk burzowych prognozowane jest na p??ne popo?udnie i wiecz?r.
Prawdopodobie?stwo 90%
Uwagi Ostrze?enie b?dzie kontynuowane, prawdopodobnie z wy?szym stopniem.
?r?d?o: http://www3.imgw.pl
Plama oleju przyczyn? wypadku
NewsyDzi? o godz. 12.20 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do miejscowo?ci Wysoka, gdzie samoch?d osobowy ford mondeo naje?d?aj?c na rozlan? plam? oleju wpad? w po?lizg i uderzy? w drzewo. W zdarzeniu ranny zosta? kierowca pojazdu. Naszym zadaniem by?o usuni?cie plamy oleju oraz zabezpieczenie miejsca wypadku. W zdarzeniu udzia? bra? tak?e GCBA z JRG w Pas??ku.
150 tysi?cy unikalnych wizyt
NewsyTo ju? 150 tysi?cy os?b odwiedzi?o nasz? stron? od pocz?tku jej istnienia. Mamy nadziej?, ?e spe?niamy wasze oczekiwania odno?nie informacji zwi?zanych z nasz? jednostk? oraz z dzia?aniami ratowniczo-ga?niczymi, w kt?rych uczestniczymy. Dzi?kujemy za zainteresowanie i serdecznie zapraszamy do kolejnych odwiedzin.

Druhowie OSP Jelonki

Nawiedzenie Obrazu Matki Bo?ej Jasnog?rskiej
Nawiedzenie Obrazu Matki Bo?ej Jasnog?rskiejW dniach 21-22 lipca br. nasza miejscow?? zosta?a nawiedzona przez
Obraz Matki Bo?ej Jasnog?rskiej. Obraz w asy?cie stra?ak?w z naszej jednostki oraz OSP Rychliki dotra? na g??wne skrzy?owanie Jelonek ok. godziny 17, sk?d w uroczystej Procesji zosta? przeniesiony przez naszych druh?w do miejscowego ko?cio?a. Po uroczystej Mszy ?w. stra?acy oraz MDP pe?nili wart? przy Obrazie a? do Mszy ?w. odprawionej w godzinach popo?udniowych nast?pnego dnia. Obraz zosta? uroczy?cie po?egnany i przewieziony w asy?cie OSP Marianka oraz Naszej do Pas??ka. Czytaj Wi?cej...
Ostrze?enie meterologiczne
Ostrze?enie meterologicznePrzewiduje si? wyst?pienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas kt?rych opady deszczu wynios? od 10 do 15 mm, lokalnie do 25 mm, a wiatr osi?gnie w porywach do 90 km/h. Spodziewane s? zjawiska szkwa?owe i nawa?nicowe, a w ci?gu dnia lokalnie istnieje mo?liwo?? wyst?pienia tr?by powietrznej. Najwi?ksze nasilenie zjawisk w godzinach po?udniowych i po po?udniu.
OBSZAR:: WOJ. POMORSKIE I POWIAT ELBL?SKI
WA?NO??: od godz. 08:00 dnia 19.07.2012 do godz. 21:00 dnia 19.07.2012
PRAWDOPODOBIE?STWO: 85%
?r?d?o: http://www3.imgw.pl
He?m przysz?o?ci - Smoke Diving Helmet
He?m przysz?o?ci - Smoke Diving HelmetNaukowcy wci?? pracuj? na sprz?tem, kt?ry mo?e pom?c stra?akom w prowadzeniu akcji ratowniczych. Powsta? prototyp he?mu stra?ackiego, kt?ry w przysz?o?ci mo?e bardzo du?o wnie?? do pracy stra?aka. Artyku? na temat he?mu C-Thru Smoke Diving Helmet w wersji przet?umaczonej przeze mnie znajduje si? w rozwini?ciu news'a-zapraszam
Zawody Sportowo-Po?arnicze Gminy Rychliki
Zawody Sportowo-Po?arnicze Gminy RychlikiW dniu dzisiejszym na boisku sportowym w Rychlikach odby?y si? zawody sportowo-po?arnicze Jednostek OSP Gminy Rychliki. Druhowie rywalizowali w dw?ch konkurencjach: sztafecie po?arniczej 7x50 oraz ?wiczenia bojowego. W trakcie trwania zawod?w weryfikowane by?y umiej?tno?ci stra?ak?w oraz ich wiedza teoretyczna dotycz?ca pos?ugiwania si? sprz?tem po?arniczym.
Czytaj Wi?cej
Nawa?nica nad Gmin? Pas??k i Godkowo
Nawa?nica nad Gmin? Pas??k i GodkowoW dniu wczorajszym przez teren gminy Pas??k i Godkowo przesz?a nawa?nica powoduj?c du?o zniszcze? przede wszystkim w drzewostanie. Nasza jednostka zosta?a zadysponowana do usuni?cia jej skutk?w na drodze wojew?dzkiej nr 513 na odcinku Pas??k-Orneta. W akcji uczestniczy?y jednostki: JRG Pas??k oraz OSP Gmin: Rychliki, Pas??k, Godkowo oraz M?ynary.
Czytaj Wi?cej
Ostrze?enie meterologiczne
Ostrze?enie meterologicznePrognozowane jest wyst?pienie silnych burz, miejscami z gradem. Najintensywniejsze burze wyst?pi? w godzinach wieczornych i nocnych. Prognozowana wysko?? opadu podczas burz od 15 do 30 mm, miejscami do 60 mm. Porywy wiatru podczas burz mog? osi?ga? pr?dko?? od 70 do 100 km/h.
OBSZAR: WOJ. POMORSKIE I POWIAT ELBL?SKI
WA?NO??: od godz. 12:00 dnia 06.07.2012 do godz. 10:00 dnia 07.07.2012
PRAWDOPODOBIE?STWO: 90%
?r?d?o http://www3.imgw.pl
Po?ar Zak?adu Produkcji Folii i Opakowa? KRAM
Po?ar Zak?adu Produkcji Folii i Opakowa? KRAMWczoraj oko?o godziny 22 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru w zak?adzie produkcyjnym KRAM znajduj?cym si? w miejscowo?ci Pas??k. Na miejscu okaza?o si? i? pali si? hala z urz?dzeniem podtrzymuj?cym zasilanie-UPS, a ogie? zaczyna rozprzestrzenia? si? na hal? produkcyjn?. Ze wzgl?du na du?e zadymienie stra?acy musieli pracowa? w aparatach ODO. W akcji ga?niczej, kt?ra zako?czy?a si? po oko?o 2 godzinach uczestniczy?y tak?e dwa zast?py z JRG Pas??k oraz dwa zast?py z OSP Zielonka Pas??cka.
Czytaj Wi?cej
Bo?e Cia?o
Bo?e Cia?oW dniu dzisiejszym druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w procesji Bo?ego Cia?a, a tak?e czuwali nad jej bezpiecznym przebiegiem.
Wygenerowano w sekund: 0.01 688,676 unikalne wizyty